Portfolio > Networks/ Netzwerke

Networks (NW-21-5)
acrylic & ink on mylar
48 x 42 inch
2021
Networks (NW-20-9)
acrylic ink & pencil on mylar
48 x 42 inch
2020
Networks (NW-18-5)
acrylic ink & pencil on mylar
18 x 21 inch
2018
Network (NW-10-5)
acrylic & ink on mylar
42 x 42 inch
2019
Networks (NW-19-2)
acrylic ink & pencil on mylar
36 x 42 inch
2019
Networks (NW-20-15)
acrylic & ink on mylar
42 x 48 inch
2020
Networks (NW-20-18)
acrylic ink & pencil on mylar
48 x 42 inch
2021
Networks (NW-17-19)
acrylic & ink on mylar
42 x 48 inch
2019
Networks (NW-20-10)
acrylic ink & pencil on mylar
48 x 42 inch
2020
Networks (NW-2012)
acrylic ink & pencil on mylar
48 x 42 inch
2020
Networks (NW-25-20)
acrylic & ink on mylar
42 x 48 inch
2020
Networks (NW-20-14)
acrylic & ink on mylar
42 x 48 inch
2020
Mutability
acrylic & ink on mylar
42 x 36 inch
2020
Screen
acrylic & ink on mylar
42 x 42 inch
2020
Networks (NW-21-4)
acrylic & ink on mylar
48 x 42 inch
2021
Networks (space)
acrylic ink & pencil on mylar
42 x 42 inch
2021